Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn 901/BXD-QLN (08/5), gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg

  12/05/2014 10:08:44 AM 

Bộ Xây dựng đã có công văn 901/BXD-QLN (08/5), gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Đề án triển khai thực hiện vói tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ là 283.040 hộ. Nhưng số liệu thống kê của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội theo báo cáo của các địa phương năm 2012 thì tổng số hộ gia đình cần được hỗ trợ là 71.245 hộ, trong đó xây mới 49.875 căn nhà, sửa chữa 21.370 căn nhà, kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ là 2.215 tỷ đồng.

Trong năm 2013, Bộ Tài chính đã tạm cấp cho các địa phương 50% kinh phí theo số liệu các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội năm 2012 để các địa phương triển khai thực hiện.

Ngày 03/3/2014, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1346/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, trong đó giao Bộ Tài chính bổ sung kinh phí cho các địa phương tập trung hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ về nhà ở cho 71.245 hộ người có công với cách mạng theo danh sách các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của UBTVQH năm 2012 và giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, thẩm tra để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện các công việc sau đây:

1. Tập trung hoàn thành hỗ trợ cho số lượng người có công với cách mạng mà các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội năm 2012 (số lượng cụ thể đã được gửi kèm theo công văn số 14774/BTC-NSNN ngày 30/10/2013 của Bộ Tài chính về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ).

2. Rà soát số lượng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trong Đề án đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra và chỉ triển khai thực hiện hỗ trợ sau khi có chủ trương của Chính phủ.

Tải tài liệu