Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn 533/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg

  31/03/2014 09:50:47 AM 

Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 533/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trong đó yêu cầu các địa phương lập, phê duyệt Đề án triển khai thực hiện gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính làm cơ sở cho việc bố trí vốn hỗ trợ của Trung ương. Tuy nhiên, đến nay còn 5 tỉnh, thành phố chưa duyệt Đề án gồm: Lào Cai, Sơn La, Nam Định, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Về việc báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 15/11/2013, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2428/BXD-QLN, trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên có báo cáo tình hình thực hiện bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, mới có 12 tỉnh, thành phố có báo cáo gồm: Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long. Ngoài 5 tỉnh, thành phố chưa có Đề án thì còn 46 tỉnh, thành phố chưa có báo cáo theo quy định.

Để có cơ sở tổng hợp tình hình triển khai thực hiện chính sách báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

Đối với 5 tỉnh, thành phố chưa có Đề án khẩn trương lập, duyệt Đề án.

Các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trước ngày 25 hàng tháng và gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Tải về