Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn 1689/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia về việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội tại thành phố Hà Nội

  30/08/2013 10:37:36 AM 

Ngày 13/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1689/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia về việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội tại thành phố Hà Nội như sau:

Trong năm 2012, Bộ Xây dựng đã ký kết chương trình phối hợp hành động với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Trong đó, nội dung quan trọng của chương trình phối hợp này là tập trung đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở, đặc biệt là đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân.
Ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trong đó, giải pháp quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản là khuyến khích chuyển đổi và điều chỉnh các dự án cho phù hợp với điều kiện thị trường. Nhằm đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội, ngày 08/3/2013, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ; ngày 18/3/2013, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp với UBND thành phố Hà Nội để bàn các giải pháp phối hợp thực hiện. Ngày 25/3/2013, UBND thành phố Hà Nội đã thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch thành phố và Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách, thường trực giải quyết nhanh các thủ tục cho doanh nghiệp, trong đó, cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm là Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

Bộ Xây dựng hoan nghênh và ủng hộ Công ty đã chủ động tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nghiên cứu thực hiện chuyển đổi dự án theo đúng chủ trương, quy định nêu trên. Đề nghị Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia liên hệ trực tiếp với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để Công ty triển khai thực hiện các dự án tại thành phố Hà Nội.

Tải tài liệu