Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các kết quả thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia

  03/03/2021 08:16:00 AM 
Hiện nay, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2011-2020 đã kết thúc, để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2021 theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các kết quả thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến ngày 31/12/2020 và cung cấp thông tin theo nội dung nêu tại các phụ lục đính kèm.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 30/3/2021 làm cơ sở xây dựng chiến lược theo đúng tiến độ được giao, để tổng hợp và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Phụ lục đính kèm