Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Mời Quý cơ quan lấy các dự thảo Nhà tránh bão

  21/04/2014 03:49:04 PM 

Các dự thảo Nhà Tránh bão khu vực duyên hải miền Bắc và miền Trung :

- Dự thảo Đề án nhà tránh bão (Tại đây ...)

- Dự thảo quyết định TTg (Tại đây ...)

- Dự thảo tờ trình TTg (Tại đây ...)